Dodawanie narzędzi tokarskich

Metody dodawania narzędzi tokarskich z użyciem gotowych modeli bryłowych.

underline

Oprogramowanie EDGECAM jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do programowania obrabiarek CNC, w tym tokarek. Efektywne korzystanie z tej platformy wymaga dogłębnego zrozumienia metod dodawania narzędzi tokarskich. W tym artykule […]

Oprogramowanie EDGECAM jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do programowania obrabiarek CNC, w tym tokarek. Efektywne korzystanie z tej platformy wymaga dogłębnego zrozumienia metod dodawania narzędzi tokarskich.W tym artykule przyjrzymy się kilku kluczowym metodom, które pomagają w optymalnym wykorzystaniu narzędzi tokarskich w EDGECAM.

Istnieją dwie metody dodawania narzędzi tokarskich jeśli posiadamy model bryłowy narzędzia z użyciem oprogramowania EDGECAM:

 • Uwzględniając położenie oprawki na koniec ostrza,
 • Uwzględniając położenie oprawki na koniec płytki.

Zobacz także webinar: Sposoby definiowania narzędzi frezarskich oraz tokarskich.

Oprogramowanie EDGECAM daje możliwość dodawania ośmiu podstawowych typów narzędzi tokarskich:

 • do toczenia konturów zewnętrznych,
 • wytaczaków, do rowków wewnętrznych,
 • do rowków zewnętrznych,
 • przecinaków wewnętrznych,
 • przecinaków zewnętrznych,
 • do toczenia gwintów wewnętrznych,
 • do toczenia gwintów zewnętrznych.

Istotnym krokiem podczas dodawania tego typu narzędzi jest odpowiednie spozycjonowanie danego typu narzędzia względem globalnego układu współrzędnych i wygenerowanie dwóch plików z rozszerzeniem MEG płytki skrawającej i osobno oprawki.

Przedstawione przykłady orientacji narzędzi odnoszą się do narzędzi typu noże tokarskie lewe (promieniowe, osiowe). W przypadku noży tokarskich prawych (promieniowo-odwrotne, osiowo-odwrotne) należy spozycjonować model narzędzia tak aby oś globalnego układu współrzędnych (WCS – z j.ang World Coordinate System) reprezentująca kierunek obróbki miała przeciwny zwrot do tego przedstawionego w poradniku.

W poniższym poradniku zostanie przedstawiony schemat działań zmierzający do dodania narzędzia tokarskiego z modelu bryłowego dla każdego z podstawowych typów narzędzi oferowanych przez oprogramowanie EDGECAM. Wykorzystane w poradniku modele narzędzi pochodzą z strony producenta narzędzi – Sandvik Coromant [1].

Noże tokarskie do toczenia konturów zewnętrznych

W przypadku noży tokarskich do toczenia konturów zewnętrznych model narzędzia należy tak spozycjonować względem globalnego układu współrzędnych aby oś Z układu była skierowana w stronę osi narzędzia, natomiast oś X wyznaczała kierunek obróbki. Ponad to punkt zaczepienia układu musi znajdować się w punkcie przecięcia stycznych do zaokrąglenia głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej (rys. 1.1).

narzędzia tokarskie 1
Rys. 1.1. Ustawienie narzędzia względem globalnego układu współrzędnych.

W celu prawidłowego spozycjonowania narzędzia względem globalnego układu współrzędnych wykonujemy następujące kroki:

 1. Ustawiamy pozycję narzędzia względem osi globalnego układu współrzędnych używając polecenia „Pozycjonowanie części” (rys. 1.2),
 2. Ściągamy geometrię z modelu narzędzia zawierającą zaokrąglenie głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej z użyciem polecenia „Geometria – z krawędzi” (rys. 1.3),
 3. Rysujemy styczną pod kątem 0° i 90° do ściągniętej geometrii zaokrąglenia (rys. 1.4),
 4. Z wykorzystaniem polecenia przytnij obie przycięto utworzone odcinki (rys. 1.5),
 5. Ustawiamy punkt zaczepienia globalnego układu współrzędnych na punkcie przecięcia utworzonych odcinków z użyciem polecenia pozycjonowanie części (rys. 1.6).


Z tak spozycjonowanym narzędziem względem globalnego układu współrzędnych można przejść do generowania pliku MEG płytki skrawającej i oprawki oraz do dodawania narzędzia do magazynu narzędziowego oprogramowania EDGECAM.

narzędzia tokarskie 2
Rys. 1.2. Polecenie pozycjonowanie części.

narzędzia tokarskie 3
Rys. 1.3. Wyodrębnianie geometrii z modelu.

narzędzia tokarskie 5
Rys. 1.4. Rysowanie odcinków stycznych do zaokrąglenia głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej.

narzędzia tokarskie 6
Rys. 1.5. Przycięcie utworzonych wcześniej odcinków.

narzędzia tokarskie 7
Rys. 1.6. Ustawienie punktu zaczepienia globalnego układu współrzędnych.

Dodawanie narzędzi do Magazynu narzędzi w EDGECAM

Przed przystąpieniem do dodawania narzędzi tokarskich do Magazynu narzędzi wygeneruj plik z rozszerzeniem MEG płytki skrawającej i trzonka noża tokarskiego wywołując kolejno:

Plik –> zapisz jako –> zapisz plik MEG, pamiętaj o odznaczeniu opcji „Save All” (rys. 1.7). Plik MEG zapisany.

Zapis pliku meg
Rys. 1.7. Generowanie zapisu z rozszerzeniem pliku MEG.

Następnie wywołaj magazyn narzędzi z panelu startowego oprogramowania EDGECAM i wybierz polecenie dodaj (rys. 1.8).

magazyn narzędzi
Rys. 1.8. Wywołanie magazynu narzędziowego oprogramowania EDGECAM.

W nowo otwartym oknie w zakładce Ogólnie ustaw opis narzędzia, komentarz, wybierz typ narzędzia i zaznacz polecenie widoczne na liście (rys. 1.9).

narzędzia tokarskie 10
Rys. 1.9. Dodawanie narzędzi – zakładka ogólnie.

W zakładce Geometria (rys.1.10) wyłącz widoczność trzonka, ponieważ trzonek zawarty jest w pliku MEG, który dodałeś w zakładce Oprawka.

Ustaw Typ narzędzia na Lewe (Typ narzędzia zależy od tego, jakie zostało pobrane z strony producenta), wybierz symbol płytki skrawającej i zdefiniuj jej parametry podając długość krawędzi skrawającej w odniesieniu do okręgu wpisanego oraz dodaj promień zaokrąglenia głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej.

Kolejnym krokiem jest wczytanie pliku MEG płytki skrawającej. W przypadku gdy definiujemy płytkę skrawającą parametrycznie, a nie z modelu bryłowego konieczne jest uwzględnienie pozostałych parametrów takich jak kąt przystawienia, grubość płytki itd.

ustawianie płytki
Rys. 1.10. Dodawanie narzędzi – zakładka Geometria.

W zakładce Oprawka wczytaj plik MEG z zapisaną grafiką trzonka, ustaw położenie oprawki na koniec ostrza, zmień wysięg w osi Z na 0.

Dodatkowo ustaw typ narzędzia na promieniowy a punkt płytki wybierz na przecięciu (rys. 1.11).

Ponadto ustaw „ symulacyjny punkt zaczepienia” trzonka noża tokarskiego w imaku narzędziowym (rys. 1.12).

Z tak dodanym narzędziem możemy przystąpić do programowania obróbki.

narzędzia tokarskie 12
Rys. 1.11. Dodawanie narzędzi – zakładka Oprawka.

narzędzia tokarskie 12
Rys. 1.12. Dodawanie narzędzi – zakładka Oprawka.

Dodawanie narzędzia przy ustawieniu położenia oprawki na środek płytki

Druga metoda dodania narzędzi opierając się na modelu bryłowym polega na ustawieniu w zakładce Oprawka położenia oprawki na środek płytki. Metoda ta umożliwia zmiany położenia punktu płytki –punktu, do którego generowana jest ścieżka obróbkowa.

Aby zastosować metodę dokonujemy zmiany położenia oprawki na środek płytki i w poleceniu wysięg oprawki” wpisujemy wartości przesunięcia punktu środkowego płytki w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych odczytane z etykiet (rys. 1.13).

oprawka
Rys. 1.13. Ustawienie oprawki na środek płytki.

Orientacja pozostałych typów narzędzi

Na poniższych rysunkach przedstawiamy orientację narzędzi typu:

 • wytaczak,
 • nóż tokarski do rowków wewnętrznych,
 • nóż tokarski do rowków zewnętrznych,
 • nóż tokarski do toczenia gwintów zewnętrznych,
 • nóż tokarski do toczenia gwintów wewnętrznych.

Narzędzia typu przecinak wewnętrzny i zewnętrzny pozycjonuje się względem globalnego układu współrzędnych tak samo jak w przypadku noży tokarskich do rowków.

wytaczak 1
Rys. 2.1. Orientacja narzędzia typu wytaczak względem globalnego układu współrzędnych.

wytaczak 2
Rys. 2.2. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do rowków wewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG płytki skrawającej.

wytaczak 3
Rys. 2.3. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do rowków wewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG oprawki.

nóż tokarski do rowków zewnętrznych
Rys. 2.4. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do rowków zewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG płytki skrawającej.

nóż tokarski do rowków zewnętrznych
Rys. 2.5. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do rowków zewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG oprawki.

nóż do gwintów 1
Rys. 2.6. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do toczenia gwintów zewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG płytki skrawającej.

nóż do gwintów 2
Rys. 2.7. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do toczenia gwintów zewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na zapis pliku MEG oprawki.

nóż do gwintów 3
Rys. 2.8. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do toczenia gwintów wewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na MEG płytki skrawającej.

nóż do gwintów 4
Rys. 2.9. Orientacja narzędzia typu nóż tokarski do toczenia gwintów wewnętrznych względem globalnego układu współrzędnych. Orientacja na MEG oprawki.